Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Vrijheid Vastgoed
Voor het laatst gewijzigd op 28 september 2019
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Vrijheid Vastgoed, wij, we, ons of onze: Vrijheid Vastgoed, gevestigd aan de HUIZERMAATWEG 25.6, 1273 NA - HUIZEN, NEDERLAND, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 70901864 en met Btw-identificatienummer: NL858503992B01
 
Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden
diensten en/of de bezoeker van onze website(s).
Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het Vrijheid Vastgoed Programma.
 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 
1. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw bezoek aan
onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten,
leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit.
Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn
overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.
Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in
strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal
door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.
Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn
altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze
 website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou
aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt
geaccepteerd.
 
2. Totstandkoming overeenkomst
Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht
voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende
redenen. 
Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:

● je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;

● je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;

● je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en

● wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.
 
3. Betaling 
Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de
door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor
kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om
de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en
volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende
saldo. 
Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late
betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een
(termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk
blokkeren.
 
4. Levering en herroepingsrecht
Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te
krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht.
 Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang
krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte account.
 
5. Niet goed; geld terug regeling
Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of het
door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen
je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via info@vrijheidvastgoed) bij ons worden ingediend;
Je mag niet meer dan vijf video’s van het desbetreffende Programma hebben gestreamd; en
Je hebt het Programma tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.

Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw
verzoek aan je laten weten.
De fysieke cursus gedeeltelijk of geheel hebt gevolgd.
 
 
6. Toegang en gebruik Programma
Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Programma’s en
onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en
niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen.
Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou aangeschafte
 Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden,
weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te
dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de
(inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook
 het enkele aanbieden aan anderen van het Programma of (inlog)gegevens voor de websites is
verboden.
 
Bij overtreding van het bovenstaande:
 
a. ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per
overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf toegang krijgt tot het
Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding.
Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het
Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie,
is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding;
b. hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen
voor de door ons geleden schade;
c. zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen
 recht op terugbetaling van de aankoopprijs. 
Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten verspreidt
of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over het Vrijheid Vastgoed Programma die
schadelijk voor ons zijn.
 Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s behorende
communities.
 
7. Events
Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt deelnemen. Meer 
informatie daarover vind je op onze website. Mocht je onverhoopt jouw deelname moeten 
annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de laatste paragraaf van deze
 Voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering langer dan twee weken voordat het event
plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij annulering in de twee weken 
voorafgaand aan het event wordt het door jou betaalde inschrijfgeld helaas niet terugbetaald.
 
8. Aansprakelijkheid
Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of
(type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat
 downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen
verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen. 
Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s,
 onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je
eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of
toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons.
 Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden.  Alle tips en informatie
 die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of
 een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.
 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het
bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk
voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde
 goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben 
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 
9. Beëindiging van onze dienstverlening
Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt
aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een
overeenkomst die van toepassing is.
 
10. Persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening
Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je
precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen
en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
 
11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan
wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.  Als je een natuurlijk persoon
bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand
nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te
beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.
 
12. Tot slot
Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail 
(INFO@VRIJHEIDVASTGOED.NL).  
We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.